Tiếng Việt English
Icon-menu2 Tin nội bộ
Icon-menu2 Tin thị trường
Icon-menu2 Quan hệ cổ đông
TIN NỘI BỘ  
Thông báo về việc mời họp và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
Thông báo V.v mời Họp & Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 tại đây
Detail_vi
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng & xác nhận danh sách người sở hữu CK
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng & xác nhận danh sách người sở hữu CK tại đây
Detail_vi
Công văn chấp thuận việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công văn chấp thuận việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại đây
Detail_vi
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 tại đây
Detail_vi
Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020
Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính Q1/2020 & Giải trình chênh lệch 10% LNST Q1/2020
Báo cáo tài chính Q1/2020 & Giải trình chênh lệch 10% LNST Q1/2020 tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính năm 2019, giải trình chênh lệch 10% LNST 2019 & Báo cáo thường niên năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019, giải trình chênh lệch 10% LNST 2019 & Báo cáo thường niên năm 2019 tại đây
Detail_vi
Báo cáo quản trị & DS cổ đông NN, cổ đông lớn năm 2019
Báo cáo quản trị & DS cổ đông NN, cổ đông lớn năm 2019 tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019
Báo cáo tài chính quý & giải trình chênh lệch LNST Q4/2019 tại đây
Detail_vi
Báo cáo tình hình sử dụng vốn tại thời điểm 22/12/2019 đã được kiểm toán
Báo cáo tình hình sử dụng vốn tại thời điểm 22/12/2019 đã được kiểm toán tải về tại đây
Detail_vi
Trang đầu Trang sau 1 2 3 4 5 6 7 8 Trang tiếp Trang cuối