Tiếng Việt English
Icon-menu2 Tin nội bộ
Icon-menu2 Tin thị trường
Icon-menu2 Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông  
Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường

 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ                    
          VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

———————                                             

Số:      /2010/CTBT/NQ-ĐHCĐ    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————
 
Hà Nội, ngày.....tháng 07 năm 2010
  

 

 NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội,

Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội được tổ chức vào 8h30 ngày 22 tháng 7 năm 2010 tại Hội trường Công ty, số 11 - Đường K2, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm 119 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.368.275 cổ phần, chiếm 78.94%tổng cố cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội đã nhất trí:

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1: Sửa đổi một số Điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội, cụ thể như sau:
- Điều 2, Khoản 4: Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Điều 5, Khoản 1: Vốn điều lệ của Công ty là 35.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Điều 10, Khoản c: Tổng giám đốc và các Giám đốc chuyên môn.
- Sửa đổi cụm từ "Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành" thành "Tổng giám đốc" tại tất cả các Chương, Điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2: Cử ông Đoàn Thế Dũng - Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật thay thế cho ông Tôn Long Ngà.

Điều 3: Nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về triển khai Dự án khai thác lợi thế đất đai của Công ty như sau:
1. Liên kết với các đối tác để thành lập Công ty cổ phần gồm 3 cổ đông được đại diện bởi 3 pháp nhân là :
- Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.
- Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.
- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Bắc Hà.
2. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ:
- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần 3 bên : 100 tỷ đồng.
- Cơ cấu vốn điều lệ :
+ Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (CTBT) góp 40 tỷ đồng tương ứng 40% vốn điều lệ.
+ Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM) góp 30 tỷ đồng tương ứng 30% vốn điều lệ.
+ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Bắc Hà (BACHA) góp 30 tỷ đồng tương ứng 30% vốn điều lệ.
3. Phương thức góp vốn:
- Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội góp bằng Quyền có giá trị kinh tế theo hợp đồng và các Tài sản trên khu đất của CTBT tại Cầu Diễn, từ Liêm, Hà Nội.
- Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội góp bằng cơ sở sản xuất mới tại Tiên Du, Bắc Ninh có giá trị 30 tỷ đồng tương đương 30% vốn điều lệ và Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội là bên ký hợp đồng thuê đất trực tiếp với nhà nước ; cơ sở sản xuất tại Tiên Du, Bắc Ninh do CTBT sở hữu.
- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Bắc Hà góp bằng tiền mặt.
4. Công ty cổ phần 3 bên sẽ là chủ đầu tư lập Dự án đầu tư xây dựng khu Nhà ở hỗn hợp cao tầng tại khu đất của CTBT và vận hành khai thác sau khi việc xây dựng hoàn thành. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án : 1.000 đến 1.200 tỷ đồng.
5. Tiến độ thực hiện Dự án:
5.1 HEM sẽ hoàn thành việc đầu tư nhà xưởng mới tại Khu công nghiệp Tiên Du, Bắc Ninh trong vòng 8 tháng kể từ ngày thành lập Công ty cổ phần 3 bên.
5.2 CTBT sẽ hoàn thành việc di chuyển thiết bị và dây chuyền công nghệ đến địa điểm sản xuất mới và bàn giao Tài sản góp vốn, mặt bằng và các tài liệu liên quan cho Công ty Công ty cổ phần 3 bên trong vòng 2 tháng kể từ ngày HEM hoàn thành việc đầu tư.
5.3 BACHA sẽ lo toàn bộ các thủ tục với các cấp cơ quan có thẩm quyền để được cấp Giấy chứng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng của lô đất tại Cầu Diễn, Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép xây dựng phù hợp với phương án kinh doanh mà Công ty cổ phần 3 bên đã thống nhất trong vòng 8 tháng kể từ ngày thành lập Công ty cổ phần 3 bên.
6. Một số vấn đề khác
HEM và BACHA đồng ý hỗ trợ 5 tỷ đồng kinh phí di chuyển, giải quyết lao động cho CTBT. Khoản kinh phí này không tính vào vốn góp theo nghĩa vụ của HEM và BACHA.
Điều 4: Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan để triển khai thực hiện Dự án theo đúng trình tự và qui định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội nhất trí thông qua với 100% số cổ phần biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

 Nơi nhận:
- UB Chứng koán NN, Sở GD Chứng khoán HN
- UB HĐQT Cty;
- Ban KS Cty;
- KTT Cty
- Lưu HC

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Tôn Long Ngà

  

 

 

Back
Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2021

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2021 tải về tại đây.
(Ngày 26/05/2021)

 

Detail_vi
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tải về tại đây (Ngày đăng: 04/05/2021 - 16:24)
Detail_vi
Biên bản & Nghị quyết Họp ĐHCĐ thường niên 2019
Biên bản & Nghị quyết Họp ĐHCĐ thường niên 2019 tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính Q1/2019 & Giải trình chênh lệch 10% LNST
Báo cáo tài chính Q1/2019 & Giải trình chênh lệch 10% LNST tải về tại đây
Detail_vi
Sơ yếu lý lịch của các ứng viên dự kiến bầu làm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024
Sơ yếu lý lịch của các ứng viên dự kiến bầu làm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tải về tại đây
Detail_vi
Danh sách ứng cử viên dự kiến bầu làm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024
Danh sách ứng cử viên dự kiến bầu làm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tại đây
Detail_vi
Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tại đây
Detail_vi
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Mr Phương - Mr Quân mã BTH

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Mr Phương mã BTH tại dây
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Mr Quân mã BTH tại dây

 

Detail_vi
Báo cáo kết quả giao dịch CP mã BTH của Mr Bình
Báo cáo kết quả giao dịch CP mã BTH của Mr Bình tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính 2018, báo cáo thường niên 2018 & giải trình chênh lệch 10% LN so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính 2018, báo cáo thường niên 2018 & giải trình chênh lệch 10% LN so với cùng kỳ năm trước tải về tại đây
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán tải về tại đây

 

Detail_vi
Thông báo giao dịch CP người nội bộ mã BTH của Mr Bình, Mr Phương - 20/03/2019
Thông báo giao dịch CP người nội bộ mã BTH của Mr Bình, Mr Phương tải về tại đây
Detail_vi
Ngày 19/03/2019 - Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2019
Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2019 tải về tại đây
Detail_vi
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Đại chúng mã BTH
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Đại chúng mã BTH tại đây
Detail_vi
Báo cáo sử dụng nguồn vốn
Báo cáo sử dụng nguồn vốn tải về tại đây
Detail_vi
Đăng ký ngày giao dịch CP giao dịch bổ sung của BTH
Đăng ký ngày giao dịch CP giao dịch bổ sung của BTH tại đây
Detail_vi
Thông báo V/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch CP mã BTH của HNX
Thông báo V/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch CP mã BTH của HNX tại đây
Detail_vi
Quyết định Chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch CP mã BTH của HNX
Quyết định Chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch CP mã BTH của HNX tải về tại đây
Detail_vi
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần tại đây
Detail_vi
Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ năm 2018
Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 tải về tại đây
Detail_vi
Nghị quyết HĐQT 2017
News-img-demo

 

Nghị quyết HĐQT năm 2017 tại đây

File

Detail_vi
Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017
News-img-demo

- Biên bản ĐHCĐ thường niên 2017

 File

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017

File

Detail_vi
Thông báo đại hội cổ đông thường niên 2017 và các tài liệu liên quan
News-img-demo

  Thông báo đại hội cổ đông 2017 tải về tại đây File

   Tài liệu đại hội cổ đông 2017 tải về tại đây File

Detail_vi
Nghị quyết và biên bản ĐHCĐ bất thường 2016
Biên bản Đại hội CĐ bất thường 2016 tại đây
Nghị quyết ĐH CĐ bất thường 2016 tại đây
Detail_vi
Thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2016

Thông báo mời họp DHCĐ bất thường 2016 tại đây
Chương trình đại hội CĐ 2016 tại đây
Thông báo bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS DHCD bất thường 2016 tại đây

 

Detail_vi
Nghị quyết và biên bản họp ĐHCĐ năm 2016
Nghị quyết và biên bản họp ĐHCĐ năm 2016 tại đây
Detail_vi
Giấy đăng ký ủy quyền dự họp ĐHCĐ 2016
Giấy đăng ký ủy quyền đại hội cổ đông 2016 tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2015 
Detail_vi
Biên bản & Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm 2015
Biên bản & Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm 2015 tải về tại đây
Detail_vi
Tài liệu báo cáo tài chính công ty năm 2014
Tải về tài liệu báo cáo tài chính năm 2014 tại đây
Detail_vi
Biên bản - nghị quyết Đại hội cổ đông 2014
Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông năm 2014 tải về tại đây
Detail_vi
Hồ sơ sát nhập CTBT và EMIC
Hồ sơ sát nhập của công ty  CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI tải về tại đây
Detail_vi
Thông báo mời hợp Đại hội cổ đông năm 2014
Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2014 tải về tại đây
Detail_vi
Các báo cáo đại hội cổ đông năm 2014

Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính tạii ĐHCĐ 2014 tải về tại đây

Báo cáo của Ban điều hành tại ĐHCĐ 2014 tải về tại đây

Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHCĐ 2014 tải về tại đây

Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHCĐ 2014 tải về tại đây

Các tờ trình của HĐQT tại ĐHCĐ 2014 tải về tại đây 

Detail_vi
Báo cáo thường niên năm 2013
Báo cáo thường niên năm 2013 tải về tại đây
Detail_vi
Báo cáo tài chính năm 2013
Báo cáo tài chính năm 2013
Detail_vi
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
Tải về báo cáo quản trị tình hình công ty năm 2013
Detail_vi
Báo cáo tài chính giữa niên năm 2013 (đã kiểm toán)
Tải về Báo cáo tài chính giữa niên năm 2013 (đã kiểm toán)
Detail_vi
Nghị quyết đại hội thường niên năm 2013
Tải về Nghị quyết đại hội thường niên năm 2013
Detail_vi
Báo cáo thường niên năm 2012
Báo cáo thường niên năm 2012
Detail_vi
Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường
Detail_vi
Chứng khoán 6 tháng cuối năm khó có sóng lớn
11 Các chuyên gia về chứng khoán nhận định thị trường sẽ tăng trưởng trong giai đoạn 6 tháng cuối năm. Tuy nhiên, khả năng tăng nóng ít xảy ra.
Detail_vi
SGDCK Hà Nội ban hành Quy chế quản lý thị trường đăng ký giao dịch (UPCoM)
10 UpCom sẽ mở rộng thời gian giao dịch hàng ngày từ 8h30 đến 15h00, thời gian nghỉ từ 11h30 đến 13h30
Detail_vi
Thị trường chứng khoán đang cần bổ sung luật
61 Sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán, việc công khai thông tin, chào bán chứng khoán… đang gây mất công bằng cho các cổ đông.
Detail_vi
Quỹ đầu tư: Xoay xở trước sức ép thoái vốn
81 Dragon thoát hiểm, TTCK thở phào nhẹ nhõm nhưng những thử thách đối với Dragon Capital và các nhà quản lý quỹ đầu tư vào Việt Nam khác thì vẫn còn đó
Công ty quản lý quỹ Dragon Capital đã thoát hiểm khi phần lớn các cổ đông của quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) đồng ý để quỹ này tiếp tục hoạt động.
Detail_vi
Cần có những phân tích, đánh giá về nguồn vốn FII
91 Cần có những phânt tích, đánh giá đúng vai trò và ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực của nguồn vốn FII
Ông Lê Văn Châu, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam cho rằng, cần có những phân tích, đánh giá đúng vai trò và ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực của nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, từ đó xây dựng chính sách thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này, đóng góp vào sự phát triển của TTCK và nền kinh tế.
Detail_vi
Tài khoản chứng khoán cũng có 'rác'
41 Việc khách hàng mở tài khoản đứng tên người khác là phổ biến tại tất cả các công ty chứng khoán
“Em kiếm cái chứng minh thư nào đó rồi mở nhanh cho anh để còn giao dịch. Khách VIP mà còn bắt đi mượn giấy tờ của người khác để làm thủ tục thì anh chuyển sang đây làm gì!”
Detail_vi
Sếp 'đánh võng' cổ phiếu của chính công ty mình
71 Một môi giới chứng khoán tại Hà Nội tiết lộ, ngoài việc nhờ người khác đứng tên, một số VIP còn buôn bán cổ phiếu của chính công ty mình làm lãnh đạo.
Detail_vi
Góc khuất của “lên sàn”
51 Hiện nay nhiều công ty niêm yết trên sàn chứng khoan không phỉa để huy động vốn mà để thoái vốn. Chuyện lên sàn nhiều điều phải bàn.
Detail_vi
Standard & Poor's hạ định mức tín nhiệm với Việt Nam
Đầu tháng 5 vừa qua, Standard & Poor's đã công bố bảng xếp hạng định mức tín nhiệm của 118 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới, VN tụt từ mức "ổn định" xuống "tiêu cực".
Detail_vi
Vn-Index 'cheo leo' trước mốc tâm lý 500 điểm
Phiên giao dịch hôm nay diễn ra rất ảm đạm với lượng giao dịch ở mức thấp nhất trong một tháng trở lại đây, bởi nỗi lo thủng mức chống đỡ 500 điểm. Vn-Index đóng cửa tại 500,33 điểm.
Detail_vi